Genomtänkt linjemålning ett måste för trafiksäkerheten

I Sverige dör ungefär tre hundra personer i trafiken varje år. Det är väldigt många människor, men ändå en låg siffra historiskt sett. Bara för ett decennium sedan var antalet döda i trafiken det dubbla. 1997 kom den så kallade Nollvisionen, som var en satsning på regeringens initiativ att få ner antalet döda till noll. Att det målet i praktiken ska kunna nås är det nog få som tror, men nollvisionen har fungerat för att få ner antalet döda, även om det fortfarande är alldeles för högt.

Svårt att bygga bort alla risker

Nollvisionen har inneburit säkrare vägar, med mitträcken, tydlig linjemålning och vägmarkeringar och så vidare, men problemet är att hur säkra man än gör vägarna kan man inte komma ifrån att bilar är hårda och åker framåt i en fruktansvärd hastighet, vilket gör att krockar och avåkningar blir mer än våra kroppar klarar av. Så länge människor beter sig som barn i trafiken och struntar i att blinka, kör när de är påverkade eller trötta och inte visar varandra hänsyn så kommer det att ske dödsolyckor. Det går inte att göra bilarna mjuka som bomull och sätta upp krockkuddar i varenda kurva.

Linjemålning skapar säkerhet

En av de allra viktigaste frågorna ur trafiksäkerhetssynpunkt är linjemålning och vägmarkeringar. Att vägarna delas upp tydligt med mittlinjer och sidomarkeringar som visar på vägrenen, att filavskiljare för avfarter målas på ett genomtänkt sätt och i god tid innan avfarten, allt sådant är av stor vikt för att alla förare ska känna sig trygga och inte ledas till oplanerade och plötsliga manövrar som ökar risken för en olycka.

Ju tydligare desto bättre

Men även inne i städerna förekommer många olyckor varje år, flera med dödlig utgång, och skälet är ofta att förarna inte uppmärksammar trafikregler, skyltar och vägmarkeringar. All typ av signaler och påbud i trafiken måste överdrivas och göras så tydliga som det bara går. Det räcker inte att en linjemålning som visar en avfart, utfart eller en potentiellt riskabel korsning är lätt att se, den måste göras omöjlig att missa. Det säger sig självt att det är otroligt viktigt att tänka igenom och planera allt noga när man ska utföra en linjemålning.

Förutsättningar för bra linjemålning

Det finns flera företag som erbjuder professionell linjemålning. För att kunna utföra säker linjemålning krävs först och främst en stor kunskap om trafikfrågor, vad som gör en väg eller gata säker, förmågan att se olika scenarior utifrån förhållandena på platsen och så vidare. Utifrån detta kan man ta fram en plan för hur linjemålningen ska utformas för att bi så säker och effektiv som möjligt.

Maskiner och material för linjemålning

Dessutom behövs förstås rätt typ av maskiner, dels större fordon som kan dra tjocka linjer ute på en motorväg, men även mindre manuella maskiner som kan användas för att göra små linjer inne i stadsmiljö.

Vad gäller färg så har de flesta linjemålningsföretag i dag som mål att använda så miljövänlig färg som möjligt. Ute på motorvägar med svåra förhållanden kan det dock fortfarande behövas lite kraftigare färg med viss miljöpåverkan för att skapa en linjemålning som håller. Inne i städerna är det dock uteslutande miljövänlig färg som används.

11 Apr 2019