Vad finns det för olika vägmarkeringar?

Vägmarkeringar är utmålade linjer på vägar som informerar bilister vad som gäller och hur de ska köra. Ofta kompletterar de en vägskylt och visar var och hur på vägen man ska köra. Markeringarna är vanligtvis vita, men det händer att de exempelvis är gula. Då är det oftast ett tillägg eller ändring till de ordinarie markeringarna. Man kan dela in vägmarkeringar i tre olika kategorier: längsgående, tvärgående, samt övriga.

Längsgående

Dessa markeringar går parallellt med vägen och informerar om hur man får köra och vad som gäller för tillfället. Mittlinjen är den vanligaste längsgående streckningen på både bil- och cykelvägar. Denna visar på att det finns två körfält som fordonen kan byta mellan, vilka kan vara för både enkelriktade och tvåfiliga vägar. Markeringen har ungefär lika långa streck som mellanrum. Ett annat exempel är den heldragna linjen, vilken inte har några mellanrum och som inte får korsas av fordonen. Inom kategorin längsgående finns också linjer för fordon i linjetrafik, cykelfältslinjer, kantlinjer med mera.

Tvärgående

Dessa är markeringar som vanligtvis används när en väg korsar en annan väg för att informera trafikanterna om förändrade förhållanden på sträckan. Här återfinns stopplinjen, vilken innebär att alla fordon måste stanna innan de korsar den. Några andra exempel är: övergångsställen, cykelöverfarter och farthinder som har som funktion att öka säkerheten bland samtliga trafikanter.

Övriga

Bland övriga vägmarkeringar uppkommer det väldigt olika typer av syften för dem. Dessa informerar dock framförallt om hur man får köra på vägen, samt vilka som får köra där. Eftersom dessa markeringar varken förekommer längs med vägarna eller tvärs över dem handlar de mycket om olika transportsätt och stopp med mera. De förekommer därför ofta i kombination med en vägskylt. Ett exempel är körfältspilarna som pekar ut hur bilarna ska köra vid exempelvis heldragen linje, den hör också ihop med en skylt som visar samma sak. Ett annat exempel är gång-, cykel- och bussmarkeringen som informerar om att endast dessa transportsätt får ske på den sträckan. Dessa tre förekommer också ofta i kombination med en vägskylt som visar på samma sak.

Håll koll på markeringarna

Slutligen är det viktigt att ha koll på vägmarkeringarna, främst som bilförare men också som gångtrafikant och cyklist. De är viktiga för den gemensamma säkerheten på vägarna och bidrar också till att den ömsesidiga kommunikationen förbättras så att förvirringen på vägarna minskas. Var därför observant på vägarna oavsett vilket färdmedel du använder, så minskas antalet olyckor i trafiken.

8 Nov 2017